Bàn trà

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: C40cm x R70cm
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn